red
blue

Европска референцијална рамка на јазици

 

Почетокот на Европската референтна рамка за јазици се поврзува со 1991 година кога лингвистите и експертите од Одделот за јазична политика на Советот на Европа, заседавајќи на еден симпозиум во Швајцарија и по иницијатива на Швајцарската влада, одлучиле да се направи заеднички инструмент за сите земји којшто ќе им биде корисен од два аспекти. Од една страна, овој инструмент ќе ги опише методологиите на предавање на сите јазици како и на нивното учење, а од друга страна, ќе биде инструмент којшто транспарентно ќе укаже на резултатите од тоа учење. Темата на симпозиумот била: “ Транспарентност и кохерентност во учењето на јазиците во Европа: цели, оценување и резултати”. 

Овие две одлуки на лингвистите и експертите од Одделот за јазична политика на Советот на Европа доведоа до формулирање на Европската референцијална рамка за јазици во 2001 година, како и до создавање на Европското јазично портфолио, коешто денес е застапено во образовните системи на околу четириесеттина земји од Европа.

Европската референтна рамка за јазици ги вклучува следните нивоа:

- A Basic User - Основно познавање
- A1 Breakthrough
- A2 Waystage
- B Independent User
- Средно познавање
- B1 Threshold- B2 Vantage
- C Proficient User - Напредно познавање
- C1 Effective Operational Proficiency
- C2 Mastery


Европската референтна рамка за јазици опишува што ученикот е способен да направи читајќи, слушајќи, пишувајќи и зборувајќи за секое ниво поодделно.

Еве некои меѓународно признати испити и ниваната корелација со степените на Европската референтна рамка за јазици.

 

Еве некои меѓународно признати испити и ниваната корелација со степените на Европската референтна рамка за јазици.

 

ALTE level

CEFR level

Goethe-Institut and/or TELC
exams
*)

CIEP / Alliance française diplomas

Cambridge exam

Level 5

C2

Zentrale Oberstufenprüfung, kleines Dt. Sprachdiplom

DALF C2 / DHEF

CPE

Level 4

C1

Zentrale Mittelstufenprüfung, Prüfung Wirtschaftsdeutsch

DALF C1 / DSLCF

CAE

Level 3

B2

Zertifikat Deutsch Plus *), Zertifikat Deutsch für den Beruf *)

DELF B2 / Diplôme de Langue

FCE

Level 2

B1

Zertifikat Deutsch *)

DELF B1 / CEFP 2

PET

Level 1

A2

Start Deutsch 2 *)

DELF A2 / CEFP 1

KET

Breakthrough level

A1

Start Deutsch 1 *)

DELF A1

-